Rekrutacja

REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Warunki przyjęcia ucznia do szkoły:

 1. Właściwy stosunek do Kościoła i spełnienie obowiązków wynikających z przynależności do Kościoła Katolickiego potwierdzone przez księdza proboszcza lub wikarego w formie opinii pisemnej.
 2. Rozmowa ucznia i rodziców z siostrą dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu godziny spotkania.

Zasady przyjęcia do szkoły:

 1. Od  1 lutego 2016 r. można składać niżej wymienione dokumenty do sekretariatu szkoły:

 2.  Terminy rekrutacji:
  1. od 1 lutego  do 16 maja 2016 r. do godz. 15.00 składanie dokumentów i rozmowa rekrutacyjna (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą dyrektora szkoły).
  2. do 17 czerwca 2016 r. – zakończenie pierwszego etapu rekrutacji – rozpatrywanie podań
  3. do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej. Przyjmowanie oryginałów pozostałych dokumentów
  4. 29 czerwca 2016 r. do godz. 11.00 – podanie wyników rekrutacji w postaci listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (informacja o przyjęciu – telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły).
  5. 29 czerwca 2016 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń

  Dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek na rok szkolny 2016/2017 r. 29 czerwca o godz. 17.00 odbędzie się zebranie informacyjne, dotyczące następujących zagadnień:

  1. programy nauczania i podręczniki,
  2. mundurki szkolne,
  3. wyjazd integracyjny w sierpniu 2016 roku (ostatnie dwa dni robocze).

  Nieobecność na zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów.

  Wszyscy uczniowie przyjęci do Gimnazjum dnia 29.VI.2016 r. o godz. 17.00 będą pisali test znajomości języka angielskiego, a następnie test znajomości języka niemieckiego lub hiszpańskiego będą pisać uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę tego języka.

  Szczegółowy regulamin rekrutacji (wraz z dokładną punktacją) jest dostępny w siedzibie Szkoły.

  Program nauczania w Gimnazjum obejmuje:

  • poszerzony wymiar godzin przedmiotów obowiązkowych,
  • naukę dwóch języków obcych: angielskiego i (do wyboru): niemieckiego lub hiszpańskiego, istnieje możliwość wyboru j. francuksiego – jeżeli zbierze się grupa min. 7 uczniów
  • możliwość nauki trzeciego języka w ramach kółka raz w tygodniu.
  • Gimnazjum prowadzi dodatkowe, obowiązkowe zajęcia, za które pobierane są opłaty. Szczegółowe informacje w czasie rozmowy z dyrekcją.

  W końcowych dniach sierpnia dla uczniów nowo przyjętych organizowany jest wyjazd integracyjny.